หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
1.หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย โดย SET
2.หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย โดย RHBS
 
คำอธิบาย
เครื่องหมาย คำอธิบาย มาตรการ
1.มาตรการกำกับการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ (SET)
C Caution:C เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ -ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายจนกว่าตลาดฯ จะปลดเครื่องหมาย
NC Non-Compliance : NC เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่อาจเข้าข่ายการถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ - เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เป็นการชั่วคราว ก่อนระงับการซื้อขาย (SP)
T1 Trading Alert List Level 1 หลักทรัพย์ที่มีการขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดและเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับที่ 1 - ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี Cash Balalce) และ
-   ห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวนเป็นวงเงินซื้อขาย!
T2 Trading Alert List Level 2 หลักทรัพย์ที่มีการขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดและเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับที่ 2
 • - ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ
 • - ห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และ
 • - ห้าม Net Settlement!
T3 Trading Alert List Level 3 หลักทรัพย์ที่มีการขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดและเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับที่ 3
 • - ห้ามซื้อขายชั่วคราว 1 วันทำการ (เฉพาะวันแรก)!
 • เมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย
 • - ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ
 • - ห้ามนำหลักทรัพทย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายและ
 • - ห้าม Net Settlement

คำอธิบายเพิ่มเติม

2.มาตรการกำกับการซื้อขายที่กำหนดโดย RHBS
RHB1 หลักทรัพย์ประเภท Warrants และ Derivatives Warrants ที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 30 วัน - ห้ามนำหลักทรัพย์นั้นมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย (ในทุกประเภทบัญชี)
RHB2 หลักทรัพย์ประเภท Warrants และ Derivatives Warrants ที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 14 วัน
 • - ห้ามนำหลักทรัพย์นั้นมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย (ในทุกประเภทบัญชี)
 • - ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น
RHB3 หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้ปรับลดมูลค่าสำหรับการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายในบัญชี Cash
 • - บริษัทจะคำนวณวงเงินซื้อขายในบัญชี Cash จากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ปรับลดแล้ว
RHB4 หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าซื้อด้วยบัญชี Cash balance เพิ่มเติม
 • - ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น